Χρονοδιάγραμμα - Δεκέμβριος 2008

CMOS checksum error - Λύση

Σφάλμα αθροίσματος ελέγχου CMOS - Σφάλμα που παρουσιάστηκε αμέσως μετά την ακολουθία εκκίνησης. Αυτό το σφάλμα φοβίζει επίσης ...