Εκμάθηση, ειδήσεις και δυνατότητες - Microsoft Office PowerPoint

Tutorial του Office PowerPoint - Παρουσιάσεις παρουσίασης, πρότυπα και συμβουλές για τη δημιουργία επαγγελματικών παρουσιάσεων.