συμβουλές nginx

nginx cannot load certificate fullchain.pem – Certbot σταθερός

το σφάλμα nginx cannot load certificate Το path/fullchain.pem εμφανίζεται όταν δοκιμάζουμε την υπηρεσία NGINX μετά τη διαγραφή των πιστοποιητικών Let's Encrypt που έχουν δημιουργηθεί με Certbot. ...